AS AE BS BE CS CE DS DE ES EE FS FE GS GE HS HE IS IE JS JE KS KE LS LE MS ME NS NE OS OE PS PE QS QE RS RE SS SE TS TE US UE VS VE WS WE XS XE YS YE ZS ZE
AS AE BS BE CS CE DS DE ES EE FS FE GS GE HS HE IS IE JS JE KS KE LS LE MS ME NS NE OS OE PS PE QS QE RS RE SS SE TS TE US UE VS VE WS WE XS XE YS YE ZS ZE